Osmanlı Portföy Fonları ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İlgi Alanlarınız
Succes
Teşekkürler!
Talebiniz bize ulaşmıştır.
En kısa sürede Temsilcimiz sizinle irtibat kuracaktır.
Bir hata oluştu!
Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri başta olmak üzere Kanun çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:Web sitemizde iletişim/öneri/şikayet formundaki ilgili alanlara kişisel verilerinizin girişini yaptığınızda ilgili süreçlerin yürütülmesi, istek, öneri ve şikayetlerin takibi ve gerektiğinde ilgili kişi ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘in ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları:Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, E-posta ve Telefon bilgileri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:Kişisel verileriniz, internet ve mobil uygulamalarımız aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması: Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 • a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • h. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması: Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için internet sitesinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Büyükdere Cd. Nurol Plaza B Blok No:255/802 Kat:8, 34398 Sarıyer, İstanbulTürkiye adresine iletilmesi
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak osmanlimenkul@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Gizlilik Politikası

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile Aracı Kurum faaliyetleri gereği, işbu web sitesi www.osmanliportfoy.com.tr (bundan sonra “Web Sitesi” olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından Aracı Kurumumuz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Osmanlı Portföy personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

Osmanlı Portföy söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Osmanlı Portföy bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Osmanlı Portföy’ün tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme, organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Osmanlı Portföy bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Osmanlı Portföy sorumlu değildir.

Osmanlı Portföy, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Osmanlı Portföy'e aittir. Web Sitemiz'in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları bankamızda saklıdır.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen Aracı Kurumumuza danışmakta tereddüt etmeyiniz.